Mgr. Ľudovít Balko, PhD

Počítačové videnie

Prednášky

21.9Introduction

Fourier Transform Text Bez animácií

28.9Fourier Transform II Text

5.10Edges Text

12.10Template matching Matematická morfológia

19.10 Color Spaces Text

26.10Segmentation Slides

2.11 Projective Geometry Text Affine and Metric Rectification Text

9.11 Finite projective camera model Text

23.11 Finite projective camera model - Calibration Text

30.11 Epipolar Geometry Text Tabula

7.12 Fundamental matrix computation and triangulation

14.12 Fundamental matrix computation and triangulation

Cvičenia

21.9 Matlab Intro Úlohy

28.9 Úlohy 2

5.10 Úlohy 3

12.10 Úlohy 4

26.10 Morphology, Morphology and Colors

2.11 Hough Transform

9.11 Úlohy 7

30.11 Kalibrácia-ukážka

7.12 Fundamental matrix and triangulation

Hodnotenie

Budete dostávať série úloh a termín odovzdania. V prípade neskorého odovzdania sa z výsledného počtu bodov odpočíta 5 bodov. Všetky riešenia zašlete v elektronickej forme na e-mailovú adresu uvedenú v zadaní.

Ak M označuje maximálny dosiahnuteľný počet bodov (bez bonusov), vaša známka z cvičení je ubrčená nasledujúcou tabuľkou

A 100% - 90% z M
B 90% - 80% z M
C 80% - 70% z M
D 70% - 60% z M
E 60% - 50% z M
FX menej ako 50% z M

Na skúške budete písať test pozostávajúci z otázok z teórie. Z testu dostanete jedno z hodnotení A až Fx.

Výsledná známka z predmetu bude aritmetickým priemerom hodnotenia z cvičení a toretického testu v zmysle číselnej ekvivalencie A=1, B=1.5, C=2, D=2.5, E=3, Fx=4.

Literatúra

Sonka, M., Hlavac, V., Boyle R.: Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Thomson Learning, 2008

Szeliski, R.: Computer Vision: Algorithms and Applications, 2010

Šikudová E., et al.:Počítačové videnie. Detekcia a rozpoznávanie objektov., Wikina

Reinhard Klette: Concise Computer Vision: An Introduction into Theory and Algorithms, Springer-Verlag London 2014

R. Hartley, A. Zisserman: Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd Edition, Cambridge University Press 2004