Mgr. Ľudovít Balko, PhD

Geometria pre grafikov (2)

Prednášky

Príklady

Príklady

Cvičenie 1

Cvičenie 2

Cvičenie 3

Cvičenie 4

Cvičenie 5

Cvičenie 6

Cvičenie 7

Cvičenie 11

Domáce úlohy

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4

Úloha 5

Úloha 6

Úloha 7

Úloha 8

Úloha 9

Úloha 10

Hodnotenie predmetu

10 domácich úloh, každá za 2 body

2 písomky počas semestra

Samotná skúška pozostáva z dvoch častí, skúškovej písomky a ústnej skúšky, s nasledovnými pravidlami:

 • Pri zisku viac ako 50% z n bodov zo semestrálnych písomiek a úloh skúškovú písomku nepíšete, postupujete priamo na ústnu skúšku.
 • Skúšková písomka bude obsahovať 10 príkladov, každý za jeden bod.
 • Skúšková písomka sa hodnotí štýlom správny výsledok/nesprávny výsledok. Príklady budú také jednoduché, že sa nesmiete pomýliť.
 • Na postup k ústnej časti potrebujete zo skúškovej písomky získať aspoň 7 bodov.
 • Nezvládnutá skúšková písomka neznamená stratu termínu - písomku môžete písať toľkokrát, kým nedosiahnete dostatočný počet bodov.
 • Na jednom termíne píšete najviac jednu skúškovú písomku.
 • V prípade neúspechu na ústnej skúške už skúškovú písomku nepíšete, na opravnom termíne idete priamo na ústnu skúšku.
 • Na začiatku ústnej skúšky si vyberiete dve otázky, každú z jedného tematického celku.
 • Máte právo na výmenu práve jednej z vybraných otázok.
 • Po potvrdení spokojnosti s otázkami alebo výmene niektorej z otázok už ďalšia výmena nie je možná.
 • Na hodnotenie Fx z ústnej skúšky nemá bodový zisk z úloh a písomiek vplyv.
 • Pri zisku viac ako 70% z n bodov zo semestrálnych písomiek sa výsledne hodnotenie po ústnej skúške zlepší o jeden stupeň (ak je to možné).
 • Pri zisku menej ako 30% z n bodov zo semestrálnych písomiek sa výsledne hodnotenie po ústnej skúške zhorší o jeden stupeň (ak je to možné).
 • Písomky

  Literatúra