Mgr. Ľudovít Balko, PhD

Geometria pre grafikov (2)

Prednášky

Grafy kriviek

Príklady

Príklady

Cvičenie 1

Cvičenie 2

Cvičenie 3

Cvičenie 4

Cvičenie 5

Cvičenie 6

Cvičenie 7

Cvičenie 11

Domáce úlohy

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4

Úloha 5

Úloha 6

Úloha 7

Úloha 8

Hodnotenie predmetu

10 domácich úloh, každá za 2 body

1 písomka na konci semestra

Samotná skúška pozostáva ústnej skúšky, s nasledovnými pravidlami:

  • Na začiatku ústnej skúšky si vyberiete dve otázky, každú z jedného tematického celku.
  • Máte právo na výmenu práve jednej z vybraných otázok.
  • Po potvrdení spokojnosti s otázkami alebo výmene niektorej z otázok už ďalšia výmena nie je možná.
  • Na hodnotenie Fx z ústnej skúšky nemá bodový zisk z úloh a písomiek vplyv.
  • Pri zisku viac ako 70% z n bodov z domácich úloh a písomky sa výsledne hodnotenie po ústnej skúške zlepší o jeden stupeň (ak je to možné).
  • Pri zisku menej ako 30% z n bodov z domácich úloh a písomky sa výsledne hodnotenie po ústnej skúške zhorší o jeden stupeň (ak je to možné).
  • Písomky

    Literatúra