Mgr. Ľudovít Balko, PhD

Geometria pre grafikov (1)

Prednášky

22.9. - Vektory

24.9. - Priamky a roviny

29.9. - Súradnice

6.10. - Parametrické a implicitné vyjadrenia priamok a rovín

8.10. - Rovnobežnosť priamok a rovín

13.10. - Skalárny súčin, vektorový súčin - vlastnosti

15.10. - Zmiešaný súčin, normálový vektor priamky a roviny, uhol dvoch priamok

20.10. - Kolmosť priamok a rovín, kolmé premietanie

22.10. - Vzdialenosť podpriestorov

27.10. - Trasformácia súradníc, orientácia

29.10. - Orientácia, polpriamky, polroviny

3.11. - Polpriestory, body vľavo a vpravo od polroviny/polpriamky, lineárna kombinácia bodov

5.11. - Lineárna kombinácia bodov, deliaci pomer

10.11. - Afinné zobrazenia

12.11. - Vektorová zložka afinného zobrazenia

19.11. - Rovnobežné premietanie, axonometria

Domáce úlohy

23.9.2020 - Úloha 1 PDF

22.10.2020 - Úloha 2 PDF

5.11.2020 - Úloha 3 PDF (opravené 11.7.2020)

20.11.2020 - Úloha 4 PDF

3.12.2020 - Úloha 5 PDF

Hodnotenie predmetu

Počas semestra budete dostávať zadania domácich úloh, ktoré budú zverejnené na tejto stránke. Z každého zadanie môžete získať najviac dva body, pričom jedno zadanie môže obsahovať viac úloh. Plán je 6 zadaní za 2 body - spolu 12 bodov.

Úlohy odovzdávate v elektronickej forme na adresu algebrafmfi@gmail.com

Na konci semestra (posledný týždeň semestra) bude písomka z prebratého učiva (prezenčne alebo online podľa situácie). V písomke sa okrem výpočtových príkladov budú vyskytovať aj teoreticky zamerané otázky. Z písomky je možné získať 24 bodov

Výsledná známka z predmetu je určená nasledujúcou tabuľkou

A - viac ako 28 bodov

B - viac ako 25 bodov až 28 bodov

C - viac ako 22 bodov až 25 bodov

D - viac ako 19 bodov až 22 bodov

E - viac ako 16 bodov až 19 bodov

Fx - do 16 bodov

Ústna skúška v prípade zisku známky lepšej ako Fx je nepovinná a slúži na prípadné vylepšenie známky získanej vyššie uvedeným spôsobom.

V prípade získania známky Fx je ústna skúška povinná.

V prípade že z riadneho termínu získate Fx, máte nárok na ďalšie dva opravné termíny v zmysle študijného poriadku

Písomky

Literatúra